Sabtu, 21 September 2013

Nama & Gelar Nabi Muhammad

Oleh:

Syaikh Mursyid Habib Shohibul Faroji Azmatkhan Al-Hafizh 
(Syeikh-Mufti Kesultanan Palembang Darussalam)

Nama dan Gelar Nabi Muhammad menurut Kitab Dalailul Khairat karya Imam Sulaiman Al-Jazuli adalah:
1.      Muhammad Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
2.      Ahmad Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
3.      Hamid Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
4.      Mahmud Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
5.      Ahid Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
6.      Wahid Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
7.      Mahh Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
8.      Hasyir Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
9.      'Aaqib Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
10.  Taha Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
11.  Yaasin Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
12.  Tahir Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
13.  Mutahhar Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
14.  Taiyyib Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
15.  Sayyid Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
16.  Rasul Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
17.  Nabi Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
18.  Rasulul Rahmah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
19.  Qaiyyim Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
20.  Jami' Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
21.  Muqtaff Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
22.  Muqaffa Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
23.  Rasulul Malaahim Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
24.  Rasulur Rahah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
25.  Kamil Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
26.  Iklil Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
27.  Muddatstsir Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
28.  Muzzammil Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
29.  Abdullah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
30.  Habibullah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
31.  Safiyyullah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
32.  Najiyyullah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
33.  Kalimullah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
34.  Khatamul Anbia' Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
35.  Khatamul Rusul Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
36.  Muhyi Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
37.  Munji Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
38.  Muzakkir Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
39.  Nasir Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
40.  Mansur Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
41.  Nabiyyul Rahmah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
42.  Nabiyut Taubah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
43.  Harison 'Alaikum Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
44.  Ma'lum Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
45.  Shahir Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
46.  Shaahid Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
47.  Shahiid Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
48.  Mashhud Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
49.  Bashir Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
50.  Mubashhir Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
51.  Nazir Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
52.  Munzir Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
53.  Nur Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
54.  Siraj Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
55.  Misbah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
56.  Hudaa Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
57.  Mahdi Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
58.  Munir Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
59.  Da'i Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
60.  Mad'uu Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
61.  Mujib Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
62.  Mujab Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
63.  Hafiyy Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
64.  'Affuw Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
65.  Waliyy Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
66.  Haqq Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam 
67.  Qawiyy Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
68.  Amin Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
69.  Ma'mun Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
70.  Karim Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
71.  Mukarram Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
72.  Makin Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
73.  Matin Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
74.  Mubin Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
75.  Muammil Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
76.  Wasul Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
77.  Dzu Quwwah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
78.  Dzu Hurmah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
79.  Dzu Makaanah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
80.  Dzu 'Iz Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
81.  Dzu Fadli Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
82.  Mutaa' Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
83.  Mutii' Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
84.  Qadamu Sidqi Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
85.  Rahmah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
86.  Bushra Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
87.  Ghauth Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
88.  Ghaith Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
89.  Ghayyath Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
90.  Ni'matullah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
91.  Hadiyyatullah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
92.  'Urwatun Wuthqa Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
93.  Siraatullah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
94.  Siraatul Mustaqim Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
95.  Zikrullah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
96.  Saifullah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
97.  Hizbullah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
98.  An-Najmuth Thaqib Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
99.  Mustaffa Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
100.                                                          Mujtaba Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
101.                                                          Muntaqa Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
102.                                                          Ummiyy Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
103.                                                          Mukhtar Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
104.                                                          Ajir Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
105.                                                          Jabbar Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
106.                                                          Abul Qasim Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
107.                                                          Abut Tahir Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
108.                                                          Abut Taiyyib Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
109.                                                          Abu Ibrahim Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
110.                                                          Mushaffa' Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
111.                                                          Shafi' Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
112.                                                          Saleh Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
113.                                                          Musleh Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
114.                                                          Muhaimin Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
115.                                                          Sadiq Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
116.                                                          Musaddiq Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
117.                                                          Sidq Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
118.                                                          Sayyidul Mursalin Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
119.                                                          Imamul Muttaqin Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
120.                                                          Qaidul Ghurril Muhajjalin Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
121.                                                          Khalilul Rahman Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
122.                                                          Barr Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
123.                                                          Mabarr Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
124.                                                          Wajih Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
125.                                                          Nasih Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
126.                                                          Naasih Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
127.                                                          Wakil Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
128.                                                          Mutawwakkil Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
129.                                                          Kafil Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
130.                                                          Shafiq Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
131.                                                          Muqimus Sunnah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
132.                                                          Muqaddas Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
133.                                                          Ruhul Qudus Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
134.                                                          Ruhul Haq Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
135.                                                          Ruhul Qistt Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
136.                                                          Kaaf Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
137.                                                          Muktaff Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
138.                                                          Baaligh Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
139.                                                          Muballigh Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
140.                                                          Shaff Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
141.                                                          Wasil Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
142.                                                          Mausul Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
143.                                                          Sabiq Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
144.                                                          Saaiq Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
145.                                                          Had Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
146.                                                          Muhdi Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
147.                                                          Muqaddam Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
148.                                                          Aziz Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
149.                                                          Fadhil Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
150.                                                          Mufaddhal Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
151.                                                          Fatih Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
152.                                                          Miftah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
153.                                                          Miftahul Rahmah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
154.                                                          Miftahul Jannah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
155.                                                          'Alamul Imaan Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
156.                                                          'Alamul Yaqin Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
157.                                                          Dalilul Khairat Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
158.                                                          Musahhihul Hasanaat Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
159.                                                          Muqilul 'Atharaat Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
160.                                                          Saffuh Aniz Zallat Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
161.                                                          Sahibush Shafa'ah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
162.                                                          Sahibul Maqam Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
163.                                                          Sahibul Qadim Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
164.                                                          Makhsus Bil 'Iz Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
165.                                                          Makhsus Bil Majd Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
166.                                                          Makhsus Bis Sharaf Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
167.                                                          Sahibul Wasilah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
168.                                                          Sahibus Saif Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
169.                                                          Sahibul Fadhilah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
170.                                                          Sahibul Izar Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
171.                                                          Sahibul Hujjah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
172.                                                          Sahibus Sultan Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
173.                                                          Sahibul Ridaa' Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
174.                                                          Sahibud Darajaatir Rafiah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
175.                                                          Sahibut Tajj Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
176.                                                          Sahibul Maghfir Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
177.                                                          Sahibul Liwaa' Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
178.                                                          Sahibul Mi'raj Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
179.                                                          Sahibul Qadhib Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
180.                                                          Sahibul Buraaq Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
181.                                                          Sahibul Khaatam Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
182.                                                          Sahibul 'Alamah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
183.                                                          Sahibul Burhan Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
184.                                                          Sahibul Bayaan Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
185.                                                          Fasihul Lisan Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
186.                                                          Mutahharul Janan Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
187.                                                          Ra'uff  Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
188.                                                          Rahim Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
189.                                                          Uzunukhair Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
190.                                                          Sahihul Islam Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
191.                                                          Sayyidul Kaunain Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
192.                                                          'Ainun Na'im Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
193.                                                          'Ainul Ghurr Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
194.                                                          Sa'dullah Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
195.                                                          Sa'dul Khalq Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
196.                                                          Khatibul Umam Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
197.                                                          'Alamul Huda Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
198.                                                          Kashiful Kurab Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
199.                                                          Raafi'ur Rutab Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
200.                                                          'Izzul 'Arab Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam
201.                                                          Shohibul Faroji Shollallâhu ‘Alaihi Wasallam